Polityka zwrotów i reklamacji

Zwroty

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie: 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dniaw którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (TAPPY Luxwiev, Kosowo 47, 63-800 Gostyń, Polska, [email protected], telefon: 797719086) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.
  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

  • Umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  Wzór formularza odstąpienia od umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  – Adresat TAPPY Luxwiev, Kosowo 47, Gostyń, Polska, [email protected].

  – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)
  umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  – Adres konsumenta(-ów)

  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  – Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

Reklamacje

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od oferowanego. W przypadku druków fototapet, plakatów oraz obrazów nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z kolorem widzianym na ekranie, jak również odstępstwa wynikające z różnic powierzchni materiałów nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji. Tylko próbka może być podstawą reklamacji kolorystycznej. Zachęcamy do zachowania próbki do momentu otrzymania tapety.
 2. W celu lepszego zapoznania się z oferowanymi produktami firmy Luxwiev Nabywca może zamówić próbkę wydruku fototapety w cenie 33 zł za sztukę (plus przesyłka). Wielkość próbki fototapety 22x33cm.
 3. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.
 4. Nabywca zobowiązany jest sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie zgłosić pisemnie na adres mailowy Sprzedającego. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad do 10 dni od momentu dostarczenia towaru, towar uważa się za zaakceptowany.
 5. W przypadku błędów w realizacji zamówienia tj. złe wymiary, złe dopasowanie brytów, brak laminatu (w przypadku, gdy został zamówiony). Sklep gwarantuje wymianę towaru na towar właściwy, pod warunkiem zgłoszenia błędów produkcyjnych w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.
 6. W przypadku błędów w realizacji zamówienia, niepasujących wzorów lub kolorów pomiędzy brytami reklamacje należy składać przed aplikacją na ścianie – poprzez zrobienie zdjęć wysłanie na adres mailowy na [email protected]
 7. Jakiekolwiek przesyłki wysyłane na koszt sklepu internetowego tappy.pl nie będą odbierane.
 8. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z Zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić Sprzedającemu przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki, plakatu czy obrazu do samodzielnego montażu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.
 9. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania Umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty Zamówienia.
 10. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z Umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z Umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.