Regulamin sklepu

§1: Postanowienia ogólne

 1. Sklep TAPPY.PL
 2. Dane Firmy: TAPPY Luxwiev, Kosowo 47, 63-800 Gostyń, NIP: 6961801939, Tel: +48 797 719 086, E-mail: [email protected]
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego TAPPY.PL, a także zakres odpowiedzialności.
 4. Korzystając z usług Sklepu Internetowego TAPPY.PL użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, a także akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się również do przestrzegania jego postanowień.
 5. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy TAPPY.PL a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między TAPPY.PL oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych.
 6. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. Podanie fałszywych danych skutkować będzie poniesieniem przez Klienta odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu szkody.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosowane są przepisy Kodeksu Cywilnego.

§2: Zawarcie umowy

 1. Przedstawione przez TAPPY.PL w Internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez TAPPY.PL formularze zamówień online.
 2. Złożone zamówienie przez Klienta stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbywa się w oparciu o obowiązujący Regulamin. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń. Należy zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji i wziąć pod uwagę cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem i bez kosztów wysyłki.
 3. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki.
 4. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z podsumowaniem jego zakupów i prośbą o potwierdzenie zamówienia. Za początek terminu realizacji zamówienia przyjmuje się następny dzień roboczy po dniu, w którym płatność została zaakceptowana lub zaksięgowana.
 5. TAPPY.PL zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

§3: Warunki płatności

 1. TAPPY.PL przyjmuje zarówno przedpłatę za zamówienie przyjęte do realizacji jak również płatność przy odbiorze towaru.
 2. Płatności za towary można dokonywać w formie przedpłaty na podany numer konta, w systemie bezpiecznej płatności za pośrednictwem TPAY, PAYPAL, PAYU lub STRIPE.
 3. Płatność gotówką jest możliwa tylko i wyłącznie przy wyborze płatności za pobraniem.
 4. Płatność uznaje się za zrealizowaną po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Złożenie zamówienia i zaksięgowanie płatności potwierdzane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient ma możliwość monitorowania statusu zamówienia.

§4: Warunki dostawy

 1. Zamówione artykuły są wysyłane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbiór osobisty nie jest możliwy.
 2. Każdy produkt z oferty sklepu ma określony i podany w metryczce czas realizacji zamówienia i wynosi od 2 do 5 dni roboczych, jeżeli na stronie produktu nie napisano inaczej.
 3. Czas realizacji upływa on od momentu zaksięgowania wpłaty na nasze konto. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W uzasadnionych przypadkach, sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania każdego z produktów oddzielną przesyłką.
 4. Koszty dostawy wyliczone są dla poszczególnego zamówienia i pojawiają się w Konfiguratorze jako cena końcowa. Koszt dostawy naliczany jest do każdego zamówienia niezależnie od formy dostawy.
 5. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie. Nie ponosimy kosztów dojazdu czy rozpoczęcia pracy fachowca, jeśli został on umówiony w tym czasie. Nie odpowiadamy również za wszelakie upływające terminy odbiorów projektów itp. – klient zobowiązany jest do złożenia zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem.

§5: Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu

 1. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera. W razie stwierdzenia, że zawartość jest uszkodzona bądź nosi ślady otwierania nie należy kwitować odbioru przesyłki, tylko zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.
 2. Klient zobowiązany jest jak najszybciej poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.

§6: Ograniczenie odpowiedzialności

 1. TAPPY.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.

§7: Prawo odstąpienia od warunków umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  Tappy.pl jest serwisem produkcji na życzenie. Z tego względu fototapety nie podlegają zwrotowi. Kupujący sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku, aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu.

  Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Kupującego. Zwrotowi podlegają towary, takie jak: plakaty, obrazy, produkty o określonych parametrach (znajdujące się w zakładce „wyprzedaże”).

  Zapakowane produkty należy odesłać na adres:
  TAPPY Luxwiev
  Kosowo 47
  63-800 Gostyń

  Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Fototapety, obrazy i plakaty należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem wewnątrz opakowania i odsyłać w twardym kartonie. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Kupującego nie podlega zwrotowi.

  W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z wyjątkiem kosztów dostawy.

  Pieniądze za otrzymany towar zwracane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki.

  Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  – Adresat TAPPY Luxwiev, Kosowo 47, Gostyń, Polska, [email protected].

  – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)
  umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  – Adres konsumenta(-ów)

  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  – Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

§8: Reklamacja i zwroty

 1. Podmiotem realizującym reklamacje jest: TAPPY Luxwiev, Kosowo 47, 63-800 Gostyń, NIP: 6961801939.
 2. TAPPY.PL za zakupiony towar udziela 12-miesięcznej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
 3. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego montażu.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (klienta), jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Klienta sklep, albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.
 5. Reklamacje są uznawane, jeśli Klient w przeciągu 2 tygodni od momentu dostarczenia towaru wypełni poprawnie formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie pod linkiem: Link do Formularza.
 6. Jeżeli TAPPY.PL dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.
 7. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od czasu zgłoszenia.

§9: Odstąpienie od warunków umowy przez sprzedającego

 1. TAPPY.PL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez możliwości roszczenia odszkodowawczego ze strony Klienta w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od TAPPY.PL, których nie można było przewidzieć. Podstawą odstąpienia w wyznaczonym terminie jest także ingerencja w strukturę sklepu przez osoby trzecie, na skutek czego uległa zmianie funkcjonalność, parametry serwisu oraz mechanizm składania zamówień i ceny.
 2. TAPPY.PL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji:
  • zleceń naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  • zleceń zawierających jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii oraz treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem i ogólnie przyjętymi normami.

§10: Prawa autorskie

 1. Zakup towarów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów.
 2. Sprzedawane przez TAPPY.PL produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów TAPPY.PL.

§11: Dane osobowe

 1. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy.
 2. Przekazane dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. TAPPY.PL dołoży wszelkich starań, by zminimalizować możliwość nieautoryzowanego dostępu do tych informacji przez osoby trzecie.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

§12: Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
 2. TAPPY.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.